หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
www.wale.go.th
“วาเล่ย์ ๒๕๕๔ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ บนพื้นฐาน
ผู้นำมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี”
วิสัยทัศน์ อบต.วาเล่ย์
ร.ท.เฉลิม บุญพรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-030-198
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
1
2
3
 
”บ้านเพาะช้าง”
 
งานกีฬาสี รร.บ้านยะพอ [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
\"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม\" (NO FORM) ระดับตำบล [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ด่วนทีสุด ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 1 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ ฉบับ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนเวลาและสถานที่การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงาน (ก.ท.) แทนที่ตำแหน่งว่าง  [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงาน (ก.ท.) แทนที่ตำแหน่งว่าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนสำหรัยสนับสนุน ศพด. [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
 
 
 
 

ไม้ถูหลังใยบัว

ผ้าทอเมืองกระเหรียง
 
 
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 718  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 689  ตอบ 0  
/ฝากด้วยนะครับ 4 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 1599  ตอบ 0  
/ฝากด้วยนะครับ 3 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 578  ตอบ 0  
 


ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ FUJIXEROX จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]

 
  คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
  การรับชำระภาษี
  ถนนหนทาง
  ปะปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
  น้ำเพื่อการเกษตร

อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ราคากลางและวงเงินงบประมาณรวมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อกล้อง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ส่วนกลาง ตามขอบเขต [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมภายในสำนั [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะม่วง ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานนายกฯ จำ [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 47 
อบต.ท้องฟ้า รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง สืบสานประเพณีลอยกระทง [ 14 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง คนแม่จะเรา 182 สืบสานประเพณียี่เป็ง 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัวเหนือ ข่าวประชาสัมพันธ์อันตรายจากกล่องโฟม [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสั [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.พ. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร.055-030-198
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-030-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
จำนวนผู้เข้าชม 2,707,600 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10