หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
www.wale.go.th
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-030-198
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
1
2
3

 
 
เดิมที่ตำบลวาเล่ย์ ยังไม่เป็นหมู่บ้าน มีราษฎรอาศัยอยู่เพียง ๒ – ๓ ครัวเรือน ต่อมาชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เรียกว่าบ้าน “มอว์หว่อ” (ภาษาไทยเรียกว่า “โปร่งแดง”) นำโดย นายครอง ทินามวงค์ ราษฎรไทยได้พาครอบครัวมาอาศัยอยู่สร้างที่พักชั่วคราวเก็บค่าบริหาร จากพวกพ่อค้า ข้าราชการ และผู้คนที่เดินทางไปมาระหว่างอำเภอแม่สอด – อำเภออุ้มผาง ซึ่งจะต้องเดินทางมาพักแรมที่นี่ เพื่อรวมพล ลูกหาบ ม้า ต่างล้อเกวียนและเดินทางไปพร้อมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อป้องกันการดักจี้ ปล้น ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ รวมปี พ.ศ.๒๔๘๐ มีชนชาติอังกฤษ เข้ามาสัมปทานไม้จาก ประเทศพม่า และได้เห็นภูเขาล้อมรอบจึงเรียกว่า “วาเล่ย์” แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” และผู้คนได้มองเห็นภูมิประเทศ เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงได้แผ้วถางป่า พื้นที่ทำไร่นา พร้อมตั้งบ้านเรือน อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่งถาวร แต่ยังไม่เป็นหมู่บ้าน ขึ้นอยู่เขตการปกครองของตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด ต่อมาจึงได้ยกระดับเป็นหมู่บ้าน มาเป็นตำบล และมีนายประยูร พุทธา เป็นกำนันคนแรก และคนปัจจุบันคือ นายอิทธิพัทธ์ เขื่อนแก้ว เป็นกำนันคนปัจจุบัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๓ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล วาเล่ย์ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ ๑๔๖ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๓ ชั่วโมง และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพบพระ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ ๑๕-๓๐ นาที มีเนื้อที่โดยประมาณ ๖๙.๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๓,๓๐๐ ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอพบพระ และตำบลรวมไทยพัฒนา
  ทิศใต้ ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์  
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์
  ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์  
 
มีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๓ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๐๘๙ ครัวเรือน

ชาย๕,๖๓๙คนคิดร้อยละ๕๑.๔๘

หญิง๕,๓๑๔คนคิดร้อยละ๔๘.๕๒

ความหนาแน่นเฉลี่ย๑๕๖.๕๔คน / ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านมอเกอไทย ๕๓๙ ๔๗๕ ๑,๐๑๔ ๒๔๒  
  บ้านวาเล่ย์ใต้ ๒๖๗ ๒๔๓ ๕๑๐ ๑๘๙  
  บ้านวาเล่ย์เหนือ ๔๒๕ ๓๕๙ ๗๘๔ ๓๐๓  
  บ้านแม่ออกฮู ๑,๕๐๒ ๑,๔๖๙ ๒,๙๗๑ ๓๓๐  
  บ้านยะพอ ๑,๓๖๙ ๑,๒๒๗ ๒,๕๙๖ ๔๕๘  
  บ้านผ่านศึกพัฒนา ๑๖๙ ๑๖๓ ๓๓๒ ๑๑๗  
  บ้านทรัพย์เจริญ ๑,๓๖๘ ๑,๓๗๘ ๒,๗๔๖ ๔๕๐  
  รวม ๕,๖๓๙ ๕,๓๑๔ ๑๐,๙๕๓ ๒,๐๘๙


สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สลับกับพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำบางส่วน
 

โรงสี (ขนาดครัวเรือน) จำนวน ๑๖ แห่ง

อุตสาหกรรม (ขนาดครัวเรือน) จำนวน แห่ง

ปั๊มน้ำมันขนาดย่อย (ปั๊มหลอด) จำนวน ๑๘ แห่ง
 
ระบบเศรษฐกิจการเกษตร (ตาราง)
 
ลำดับที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ปี)
จำนวน
ครัวเรือนที่ปลูก
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๑,๕๓๓.๙๖ ๙,๒๒๗,๑๗๖ ๕๔๐  
ถั่วเขียว ๑,๙๗๗.๑๗ ๒๓๗,๒๖๐ ๙๔
  ข้าว ๑,๓๖๖.๐๘ ๔๐๙,๘๒๔ ๑๑๒  
มันสำปะหลัง ๑,๘๔๘.๔๘ ๖,๔๖๙,๖๘๐ ๙๕
    รวม ๑๖,๗๒๕.๗ ๑๖,๓๔๓,๙๔๐ ๘๔๑  
 
การปศุสัตว์
 
ลำดับที่ สัตว์เลี้ยง จำนวน (ตัว)
  โค ๖๓๓
    กระบือ ๖๒  
  สุกร ๗๘๕
    ไก่ ๑๒,๑๘๗  
  เป็ด ๒๖๗
    แพะ ๒๐  
  รวม   ๑๓,๙๕๔  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร.055-030-198
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-030-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
จำนวนผู้เข้าชม 7,569,595 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10