หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ยินต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
www.wale.go.th
“มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
บริการที่ดีอย่างทั่วถึง พึงบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
วิสัยทัศน์ อบต.วาเล่ย์
นายวินัย คีรีเกริกก้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
รับเรื่องราวร้องเรียน 055-030-198
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
1
2
3

 
 
เดิมที่ตำบลวาเล่ย์ ยังไม่เป็นหมู่บ้าน มีราษฎรอาศัยอยู่เพียง ๒ – ๓ ครัวเรือน ต่อมาชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เรียกว่าบ้าน “มอว์หว่อ” (ภาษาไทยเรียกว่า “โปร่งแดง”) นำโดย นายครอง ทินามวงค์ ราษฎรไทยได้พาครอบครัวมาอาศัยอยู่สร้างที่พักชั่วคราวเก็บค่าบริหาร จากพวกพ่อค้า ข้าราชการ และผู้คนที่เดินทางไปมาระหว่างอำเภอแม่สอด – อำเภออุ้มผาง ซึ่งจะต้องเดินทางมาพักแรมที่นี่ เพื่อรวมพล ลูกหาบ ม้า ต่างล้อเกวียนและเดินทางไปพร้อมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อป้องกันการดักจี้ ปล้น ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ รวมปี พ.ศ.๒๔๘๐ มีชนชาติอังกฤษ เข้ามาสัมปทานไม้จาก ประเทศพม่า และได้เห็นภูเขาล้อมรอบจึงเรียกว่า “วาเล่ย์” แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” และผู้คนได้มองเห็นภูมิประเทศ เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงได้แผ้วถางป่า พื้นที่ทำไร่นา พร้อมตั้งบ้านเรือน อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่งถาวร แต่ยังไม่เป็นหมู่บ้าน ขึ้นอยู่เขตการปกครองของตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด ต่อมาจึงได้ยกระดับเป็นหมู่บ้าน มาเป็นตำบล และมีนายประยูร พุทธา เป็นกำนันคนแรก และคนปัจจุบันคือ กำนันเพชร นามวงษ์ เป็นกำนันคนปัจจุบัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๓ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล วาเล่ย์ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ ๑๔๖ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๓ ชั่วโมง และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพบพระ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ ๑๕-๓๐ นาที มีเนื้อที่โดยประมาณ ๖๙.๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๓,๓๐๐ ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอพบพระ และตำบลรวมไทยพัฒนา
  ทิศใต้ ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์  
ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์
  ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์  
 
มีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,585 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๐๘๙ ครัวเรือน

ชาย6,511คนคิดร้อยละ51.74

หญิง6,074คนคิดร้อยละ48.26

ความหนาแน่นเฉลี่ย2,291คน / ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่นเฉลี่ย179.86คน / ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  มอเกอไทย 842 739 1,581 265  
  วาเล่ย์ใต้ 259 242 501 202  
  วาเล่ย์เหนือ 425 363 788 340  
  แม่ออกฮู 1,675 1,646 3,321 352  
  ยะพอ 1,511 1,312 2,823 492  
  ผ่านศึกพัฒนา 158 154 312 124  
  ทรัพย์เจริญ 1,641 1,618 3,259 516  
  รวม 6,511 6,074 12,585 2,291


สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สลับกับพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำบางส่วน
 

โรงสี (ขนาดครัวเรือน) จำนวน ๑๖ แห่ง

อุตสาหกรรม (ขนาดครัวเรือน) จำนวน แห่ง

ปั๊มน้ำมันขนาดย่อย (ปั๊มหลอด) จำนวน ๑๘ แห่ง
 
ระบบเศรษฐกิจการเกษตร (ตาราง)
 
ลำดับที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ปี)
จำนวน
ครัวเรือนที่ปลูก
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๑,๕๓๓.๙๖ ๙,๒๒๗,๑๗๖ ๕๔๐  
ถั่วเขียว ๑,๙๗๗.๑๗ ๒๓๗,๒๖๐ ๙๔
  ข้าว ๑,๓๖๖.๐๘ ๔๐๙,๘๒๔ ๑๑๒  
มันสำปะหลัง ๑,๘๔๘.๔๘ ๖,๔๖๙,๖๘๐ ๙๕
    รวม ๑๖,๗๒๕.๗ ๑๖,๓๔๓,๙๔๐ ๘๔๑  
 
การปศุสัตว์
 
ลำดับที่ สัตว์เลี้ยง จำนวน (ตัว)
  โค ๖๓๓
    กระบือ ๖๒  
  สุกร ๗๘๕
    ไก่ ๑๒,๑๘๗  
  เป็ด ๒๖๗
    แพะ ๒๐  
  รวม   ๑๓,๙๕๔  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร.055-030-198
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-030-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
จำนวนผู้เข้าชม 9,049,334 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10